Szybki kontakt: +48 881 330 330 | kontakt@sos-nieruchomosci.pl | Realizacja strony: IT Agencja
Logotyp SOS Nieruchomości

Upadłość konsumencka

Upadłość konsumencka to rodzaj upadłości, ogłoszenia bankructwa, które dzięki zmianie przepisów jest coraz częstszym sposobem na wyjście z zadłużenia, z którego obywatele korzystają. Przygotowanie wniosku i przejście przez wszystkie jej etapy nie jest jednak proste. My pomagamy każdemu, kto zdecyduje się na upadłość konsumencką.

Gdzie działamy?

Co to jest upadłość konsumencka?

Upadłość konsumencka to postępowanie sądowe, którego celem jest częściowe lub pełne oddłużenie konsumenta przy jednoczesnym zaspokojeniu roszczeń wierzycieli z posiadanego przez niego majątku. Upadłość konsumencka pozwoli na zamkniecie rozdziału z dzwoniącymi telefonami od wierzycieli i pismami od komornika. Zazwyczaj dzielimy ją na kilka etapów:

postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości konsumenckiej;
postępowanie upadłościowe właściwe i likwidacja masy upadłości;
ustalenie planu spłaty wierzycieli i jego wykonanie;
umorzenie zobowiązań upadłego.

Co ciekawe, niektóre etapy upadłości konsumenckiej mogą być pominięte (np. plan spłaty wierzycieli). Zależy to jednak indywidualnie od obecnej sutyacji osoby, która chce ogłosić upadłość.

Kto i kiedy może ogłosić upadłość konsumencką?

Jeśli chodzi o warunki przystąpienia do procesu, wymagany jest stan niewypłacalności. Domniemywa się, że dłużnik utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych, jeżeli opóźnienie w wykonaniu zobowiązań pieniężnych przekracza trzy miesiące.

Jeśli mówimy o dłużniku będącego konsumentem wystarczy tak naprawdę chociaż jedno nieregulowane zobowiązanie pieniężne, aby uznać go za niewypłacalnego.

Początkowo sąd nie bierze pod uwagę przyczyn powstania stanu niewypłacalności na etapie postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości. Tego typu kwestię będą badane dopiero w następnych etapach.

Przygotowanie wniosku o ogłoszenie upadłości i jego rozpoznanie

Podstawą do rozpoczęcia procedury upadłości konsumenckiej jest przygotowanie wniosku wraz z wymaganymi załącznikami. Składamy go w sądzie rejonowym, w którym znajduje się wydział gospodarczy ds. upadłościowych, właściwym dla miejsca zwykłego pobytu dłużnika. Zameldowanie nie ma tutaj znaczenia.

Prawidłowo przygotowany wniosek o upadłość zawiera:

 • dane identyfikacyjne (imię i nazwisko, adres, numer PESEL, a także numer NIP);
 • miejsce położenia majątku;
 • okoliczności uzasadniające wniosek;
 • wykaz majątku wraz z szacunkową wyceną;
 • spis wierzycieli z określeniem wysokości zobowiązania, adresu wierzyciela oraz terminu zapłaty;
 • spis wierzytelności spornych;
 • informację o zabezpieczeniach ustanowionych na majątku dłużnika;
 • przychody dłużnika oraz koszty jego utrzymania (i osób pozostających na jego utrzymaniu, np. dzieci) z ostatnich sześciu miesięcy;
 • informacje o czynnościach prawnych dotyczących nieruchomości, akcji lub udziałów w spółkach w okresie dwunastu miesięcy przed dniem złożenia wniosku;
 • informacje o czynnościach prawnych dotyczących ruchomości, wierzytelności i innych praw, których wartość przekracza 10 000 zł w okresie dwunastu miesięcy przed dniem złożenia wniosku;
 • oświadczenie o prawdziwości danych.

Samo złożenie wniosku o upadłość konsumencką to koszt 30 zł. Jeśli ustalimy pełnomocnika, konieczna jest kolejna opłata skarbowa w wysokości 17 zł. W większości przypadków, sąd bada sprawę na niejawnych posiedzeniach, więc stawiennictwo w sądzie nie jest obowiązkowe.

Jak wygląda uproszczona upadłość konsumencka?

Nowa uproszczona upadłość konsumencka jest szybszą alternatywą dla poprzedniczki sprzed nowelizacji przepisów. To rozwiązanie dla tych, którzy nie mają wielu wierzycieli i wielkiego majątku.

Najważniejszą zmianą jest fakt, iż nie będzie wyznaczonego sędziego - komisarza. Nad całością procedury czuwać będzie syndyk.

Korzyści dla upadłego

Na pierwszym etapie postępowania nie ma mowy jeszcze o oddłużeniu upadłego. Jednak można mówić o pewnych korzyściach, szczególnie względnego komfortu psychicznego. Nie będzie on już niepokojony przez wierzycieli czy windykatorów. Postępowania egzekucyjne w momencie uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości zostaną umorzone, a w miejsce komornika wejdzie syndyk. Dłużnik obowiązany będzie współpracować z syndykiem, okazywać stosowne dokumenty czy odpisać na maila.

Upadlość konsumencka umarza wszystkie długi z wyjątkiem:

 • alimentów
 • renty z tytułu odszkodowania za wywołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci
 • kary grzywny i innej kary zasądzonej przez sąd karny
 • zobowiązań świadomie pominiętych przez dłużnika

Niestety, sam proces upadłości konsumenckiej jest dość skomplikowany. Samodzielne sporządzenie wniosku i przejście przez całą procedurę jest niemal niemożliwe. Bez odpowiedniej wiedzy i doświadczenia, temat ten będzie wymagał profesjonalnego wsparcia, które oferujemy.

Zalety i wady upadłości konsumenckiej

Oczywiście upadłość konsumencka oznacza szereg konsekwencji. Opiszemy je, a Wy sami oceńcie czy takie rozwiązanie będzie dla Was odpowiednie.

Utrata majątku

W momencie ogłoszenia upadłości majątek należący do dłużnika staje się tzw. masą upadłości. Służy ona zaspokojeniu wierzycieli. Do masy upadłości wchodzą m.in.:

nieruchomości;
ruchomości;
wierzytelności;
akcje i udziały.

Ale czy zawsze utrata majątku ? W przypadku, gdy niezbywalnym składnikiem staje się nieruchomość lub jej ułamkowa część, a tego rodzaju problem ma większą doniosłość i częściej zdarza się w praktyce, wydłużając postępowania upadłościowe, ustawodawca także umożliwił wyłączenie tych składników z masy upadłości. O kwestii tej zasadniczo zadecydować będzie mogło zgromadzenie wierzycieli w drodze uchwały.

A co nie wchodzi w skład masy upadłości.

 • mienie niepodlegające zajęciu w myśl przepisów Kodeksu postępowania cywilnego;
 • wynagrodzenie za pracę upadłego w części niepodlegającej zajęciu;
 • kwota uzyskana z tytułu realizacji zastawu rejestrowego lub hipoteki – jeżeli upadły pełnił funkcję administratora zastawu lub hipoteki – w części przypadającej zgodnie z umową powołującą administratora pozostałym wierzycielom.

Majątek wspólny małżonków wchodzi do masy upadłości jednego z nich

W momencie ogłoszenia upadłości przez jednego z małżonków, ich wspólny majątek wchodzi do masy upadłości. Małżonkowi, który nie ogłaszał upadłości przysługuje uprawnienie do zgłoszenia swojej wierzytelności syndykowi w przypadku utraty majątku.

Oczywiście ogłoszenie upadłości konsumenckiej ma także wiele zalet

Nie stracimy dachu nad głową

Jeśli w postępowaniu upadłościowym dojdzie do utraty mieszkania, nie oznacza, że upadły nie będzie miał dachu nad głową. Jeśli syndyk spienięży nieruchomość faktycznie zamieszkiwaną, to upadłemu przysługuje możliwość wniesienia o wyznaczenie środków na najem innego lokalu mieszkalnego na okres od roku do dwóch lat.

Komfort psychiczny

Kontakt z syndykiem zastępuje kontakt z komornikiem, wierzycielami i windykatorami. W wielu wypadkach to uwolnienie się od wielu problemów życia codziennego, a także naprawa życia rodzinnego.

Uwolnienie się od komornika

To jedna z najważniejszych zalet upadłości konsumenckiej. W dniu jej ogłoszenia wszelkie egzekucje komornicze powinny zostać zawieszone, a w dniu uprawomocnienia upadłości, powinny być umorzone.

Można upadać bez majątku

Dłużnik może się uwolnić od zobowiązań ogłaszając upadłość konsumencką również wtedy, gdy nie posiada żadnego majątku. W konsekwencji, nie ma nic do stracenia, a może jedynie zyskać oddłużenie.

Umorzenie zobowiązań

Najistotniejszą zaletą upadłości konsumenckiej jest możliwość pozbycia się długów.

Chcesz sprzedać nieruchomość? A może chcesz się skontaktować w innej sprawie?
Dzwoń pod 881 330 330 lub pisz na 
kontakt@sos-nieruchomosci.pl

Kontakt:
 +48 881 330 330
kontakt@sos-nieruchomosci.pl
Logotyp SOS Nieruchomości
Wszystkie prawa zastrzeżone | SOS Nieruchomości 2022 
+48 881 330 330
ZADZWOŃ
kontakt@sos-nieruchomosci.pl
NAPISZ
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram