Szybki kontakt: +48 881 330 330 | kontakt@sos-nieruchomosci.pl | Realizacja strony: IT Agencja
Logotyp SOS Nieruchomości

Upadłość konsumencka Żyrardów

Upadłość konsumencka Żyrardów to dobry sposób na oddłużenie. Dzięki zmianie przepisów i większej dostępności coraz częściej stosowane jest przez mieszkańców Żyrardowa jako umorzenie zadłużenia. Oczywiście sporządzenie wniosku nie jest łatwe, dlatego też organizujemy profesjonalną pomoc dla żyrardowian, aby przejść z nimi przez każdy etap procesu upadłości konsumenckiej.

Co to jest upadłość konsumencka w Żyrardowie?

Upadłość konsumencka to postępowanie sądowe, które ma na celu oddłużenie upadłego, przy jednoczesnym zaspokojeniu roszczeń wierzycieli z jego majątku. Upadłość konsumencka pozwala mieszkańcom Żyrardowa na uwolnienie się od wizyt windykatorów i pism od komornika. Zazwyczaj dzielimy ją na kilka etapów:

postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości konsumenckiej;
postępowanie upadłościowe właściwe i likwidacja masy upadłości;
ustalenie planu spłaty wierzycieli i jego wykonanie;
umorzenie zobowiązań upadłego.

Co ciekawe, niektóre etapy upadłości konsumenckiej mogą być pominięte (np. plan spłaty wierzycieli). Zależy to jednak indywidualnie od obecnej sytuacji osoby, która chce ogłosić upadłość.

Kto i kiedy może ogłosić upadłość konsumencką w Żyrardowie?

Podstawowym warunkiem jest stan niewypłacalności. Jeśli opóźnienie w spłacie zobowiązań sięga trzech miesięcy, domniemywa się, że dłużnik stracił możliwości spłaty zobowiązań.

W przypadku dłużnika będącego konsumentem nawet jedno nieuregulowane zobowiązanie wystarcza, aby uznać go za niewypłacalnego.

Początkowo sąd nie bierze pod uwagę przyczyn powstania stanu niewypłacalności na etapie postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości. Są one brane pod uwagę dopiero w kolejnych etapach.

Przygotowanie wniosku o ogłoszenie upadłości i jego rozpoznanie

Aby w ogóle rozpocząć postępowanie mające na celu ogłoszenie upadłości konsumenckiej w Żyrardowie, należy sporządzić wniosek wraz z załącznikami. Należy złożyć go w sądzie rejonowym, w którym znajduje się wydział gospodarczy ds. upadłościowych, właściwym dla miejsca zwykłego pobytu dłużnika. Nie należy mylić miejsca pobytu z miejscem zameldowania. To drugie nie ma w tym momencie żadnego znaczenia.

Prawidłowo przygotowany wniosek o upadłość zawiera:

 • dane identyfikacyjne (imię i nazwisko, adres, numer PESEL, a także numer NIP);
 • miejsce położenia majątku;
 • okoliczności uzasadniające wniosek;
 • wykaz majątku wraz z szacunkową wyceną;
 • spis wierzycieli z określeniem wysokości zobowiązania, adresu wierzyciela oraz terminu zapłaty;
 • spis wierzytelności spornych;
 • informację o zabezpieczeniach ustanowionych na majątku dłużnika;
 • przychody dłużnika oraz koszty jego utrzymania (i osób pozostających na jego utrzymaniu, np. dzieci) z ostatnich sześciu miesięcy;
 • informacje o czynnościach prawnych dotyczących nieruchomości, akcji lub udziałów w spółkach w okresie dwunastu miesięcy przed dniem złożenia wniosku;
 • informacje o czynnościach prawnych dotyczących ruchomości, wierzytelności i innych praw, których wartość przekracza 10 000 zł w okresie dwunastu miesięcy przed dniem złożenia wniosku;
 • oświadczenie o prawdziwości danych.

Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości wiąże się z opłatą w wysokości 30 zł. Jeśli ustalimy pełnomocnika, konieczna jest również opłata skarbowa w wysokości 17 zł. W zdecydowanej większości wypadków, sąd rozpatruje wniosku na posiedzeniach niejawnych - osobiste stawiennictwo jest więc niewymagane.

Jak wygląda uproszczona upadłość konsumencka dla mieszkańców Żyrardowa?

Nowa uproszczona upadłość konsumencka jest szybszą alternatywą dla poprzedniczki sprzed nowelizacji przepisów. To rozwiązanie dla tych, którzy nie mają wielu wierzycieli i wielkiego majątku.

Najważniejszą zmianą jest fakt, iż nie będzie wyznaczonego sędziego - komisarza. Nad całością procedury czuwać będzie syndyk.

Korzyści dla upadłego

W pierwszych etapach postępowania nie możemy jeszcze mówić o stricte oddłużeniu. Zauważamy jednak wiele korzyści dla upadłego. Dla przykładu nie będzie już niepokojony przez wierzycieli i windykatorów. Postępowania egzekucyjne w momencie uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości zostaną umorzone, a w miejsce komornika wejdzie syndyk. Dłużnik obowiązany będzie współpracować z syndykiem, okazywać stosowne dokumenty czy odpisać na maila, co jest o wiele lepszym rozwiązaniem z punktu widzenia psychicznego.

Upadlość konsumencka umarza wszystkie długi z wyjątkiem:

 • alimentów
 • renty z tytułu odszkodowania za wywołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci
 • kary grzywny i innej kary zasądzonej przez sąd karny
 • zobowiązań świadomie pominiętych przez dłużnika

Niestety, sam proces upadłości konsumenckiej jest dość skomplikowany. Samodzielne sporządzenie wniosku i przejście przez całą procedurę jest niemal niemożliwe. Bez odpowiedniej wiedzy i doświadczenia, temat ten będzie wymagał profesjonalnego wsparcia, które oferujemy.

Zalety i wady upadłości konsumenckiej w Żyrardowie

Oczywiście upadłość konsumencka oznacza szereg konsekwencji. Opiszemy je, a Wy sami oceńcie czy takie rozwiązanie będzie dla Was odpowiednie.

Utrata majątku

W momencie ogłoszenia upadłości majątek należący do dłużnika staje się tzw. masą upadłości. Służy ona zaspokojeniu wierzycieli. Do masy upadłości wchodzą m.in.:

nieruchomości;
ruchomości;
wierzytelności;
akcje i udziały.

Ale czy zawsze utrata majątku w Żyrardowie nam grozi? W przypadku, gdy niezbywalnym składnikiem staje się nieruchomość lub jej ułamkowa część, a tego rodzaju problem ma większą doniosłość i częściej zdarza się w praktyce, wydłużając postępowania upadłościowe, ustawodawca także umożliwił wyłączenie tych składników z masy upadłości. O kwestii tej zasadniczo zadecydować będzie mogło zgromadzenie wierzycieli w drodze uchwały.

A co nie wchodzi w skład masy upadłości.

 • mienie niepodlegające zajęciu w myśl przepisów Kodeksu postępowania cywilnego;
 • wynagrodzenie za pracę upadłego w części niepodlegającej zajęciu;
 • kwota uzyskana z tytułu realizacji zastawu rejestrowego lub hipoteki – jeżeli upadły pełnił funkcję administratora zastawu lub hipoteki – w części przypadającej zgodnie z umową powołującą administratora pozostałym wierzycielom.

Majątek wspólny małżonków wchodzi do masy upadłości jednego z nich

W momencie ogłoszenia upadłości przez jednego z małżonków, ich wspólny majątek wchodzi do masy upadłości. Małżonkowi, który nie ogłaszał upadłości przysługuje uprawnienie do zgłoszenia swojej wierzytelności syndykowi w przypadku utraty majątku.

Oczywiście ogłoszenie upadłości konsumenckiej ma także wiele zalet

Nie stracimy dachu nad głową w Żyrardowie

Jeśli w postępowaniu upadłościowym dojdzie do utraty mieszkania, nie oznacza, że upadły nie będzie miał dachu nad głową. Jeśli syndyk spienięży nieruchomość faktycznie zamieszkiwaną, to upadłemu przysługuje możliwość wniesienia o wyznaczenie środków na najem innego lokalu mieszkalnego na okres od roku do dwóch lat.

Komfort psychiczny

Kontakt z syndykiem zastępuje kontakt z komornikiem, wierzycielami i windykatorami. W wielu wypadkach to uwolnienie się od wielu problemów życia codziennego, a także naprawa życia rodzinnego.

Uwolnienie się od komornika w Żyrardowie

To jedna z najważniejszych zalet upadłości konsumenckiej. W dniu jej ogłoszenia wszelkie egzekucje komornicze powinny zostać zawieszone, a w dniu uprawomocnienia upadłości, powinny być umorzone.

Można upadać bez majątku

Dłużnik może się uwolnić od zobowiązań ogłaszając upadłość konsumencką również wtedy, gdy nie posiada żadnego majątku. W konsekwencji, nie ma nic do stracenia, a może jedynie zyskać oddłużenie.

Umorzenie zobowiązań Żyrardów

Najistotniejszą zaletą upadłości konsumenckiej jest możliwość pozbycia się długów.

Kontakt:
 +48 881 330 330
kontakt@sos-nieruchomosci.pl
Logotyp SOS Nieruchomości
Wszystkie prawa zastrzeżone | SOS Nieruchomości 2022 
+48 881 330 330
ZADZWOŃ
kontakt@sos-nieruchomosci.pl
NAPISZ
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram